REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ababink Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, za pośrednictwem sklepu internetowego www.koszulkowy.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Ababink Polska sp. z o.o. usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 1 Definicje

Dostawca - podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy towarów:

  1. firma kurierska;

  2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

  3. Poczta Polska S.A. Z siedzibą w Warszawie.

  4. RUCH S.A.

 1. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, które wybrał Klient podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 2. Klient - podmiot, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 5. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, będące ciągiem znaków literowych, cyfrowych lub innych, jest potrzebne wraz z Hasłem, aby założyć Konto Klienta w Sklepie Internetowym.

 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Regulamin - niniejszy Regulamin.

 8. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana, aby Klient mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 9. Sklep firmowy - miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Wałowa 18, 44-300 Wodzisław Śląski.

 10. Sprzedawca - oznacza Ababink Polska sp. z o.o. sp. siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300), ul. Wałowa 18, NIP: 6472571954, REGON: 362074972, KRS 0000568315; e-mail: sklep@koszulkowy.pl.

 11. Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.koszulkowy.pl.

 12. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 13. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych do niego, w taki sposób, aby w przyszłości umożliwić dostęp do informacji przez czas odpowiedni do celów, jakim służą te informacje.

 14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu oraz wzorców, formularzy i logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by umożliwić użytkownikom korzystanie ze Sklepu Internetowego za pomocą popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, a także typów połączeń internetowych.

 3. Sprzedawca używa mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta przez serwer Sprzedawcy. Ma to na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach Klientów.
  Mechanizm plików „cookies” nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie ma wpływu na zmiany konfiguracyjne w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 4. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

 5. Klient nie może dostarczać treści o bezprawnym charakterze. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 6. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może powodować zagrożenie pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

§ 3 Rejestracja

 1. Aby utworzyć Konto Klienta, niezbędna jest nieodpłatna Rejestracja.

 2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym, nie jest potrzebna Rejestracja.

 3. Aby dokonać Rejestracji, Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient może zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta oraz o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Potwierdzenie Rejestracji zostanie przesłane do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty podany w formularzu po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego. Od tego momentu zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, a Klient dostaje dostęp do Konta Klienta i ma możliwość dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Klient ma możliwość składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Dodaj do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 5. Zamówienie jest przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu przyjęcia na produkcji. Czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

 7. Ze względu na możliwe różnice w ustawieniach ekranu zależne od producenta, kolory przedmiotów na wizualizacjach mogą nieznacznie różnić się w rzeczywistości.

§ 5 Płatności

 1. Ceny umieszczone przy towarze na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto. Ceny te nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich dodatkowych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. O tych kosztach Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Sklep Internetowy oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  2. system płatności elektronicznych;

  3. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską;

 3. Podczas wykonywania zakupu w Sklepie Internetowym, Klient jest informowany przez Sprzedawcę o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 2. Na Stronie Internetowej Sklepu Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

 4. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 5. Zamówione Towary zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres podany w formularzu zamówienia.

  W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie adresem Dostawy jest adres paczkomatu wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia.

 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (poza przypadkiem wyboru przez Klienta odbioru osobistego) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 7. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan doręczonej przesyłki. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 9. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

  2. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  3. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

  4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, http://katowice.wiih.gov.pl/.

§ 8 Reklamacje i wymiany

 1. Klient może kierować wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną.

 2. Zwroty towarów będą akceptowane tylko z przyczepioną oryginalnie kartonową metką, bez jakichkolwiek śladów użytkowania.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@koszulkowy.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 5. Wymiany produktów będą akceptowane jedynie z przyczepioną oryginalnie kartonową metką, bez jakichkolwiek śladów użytkowania.
 6. Koszt odesłania wymienianego produktu pokrywa Kupujący.

 7. Koszt odesłania do klienta paczki z tytułu wymiany pokrywa Sklep.
 8. Nasze produkty są oznaczone firmowym logo, gwarantującym ich autentyczność i najwyższą jakość, co nie podlega reklamacji.

§ 9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.

  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Wałowa 18. 44-300 Wodzisław Śląski lub przekazania go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwrot środków nastąpi tą samą metodą, którą odbyła się płatność i na ten sam rachunek bankowy. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot środków nastąpi przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu.

§ 11 Usługi nieodpłatne

 1. Usługi nieodpłatne świadczone na rzecz Klientów przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:

  1. Newsletter;

  2. Prowadzenie Konta Klienta;

  3. Zamieszczanie opinii.

 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Sprzedawca ma możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług. O zmianach Sprzedawca poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4. Każdy klient może skorzystać z usługi Newsletter, wprowadzając adres poczty elektronicznej do formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient otrzyma na podany adres poczty elektronicznej link aktywacyjny, aby potwierdzić chęć zapisania się na subskrypcję Newslettera. W momencie aktywacji linku przez Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

  W celu skorzystania z usługi Newsletter Klient może zaznaczyć podczas Rejestracji odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.

 5. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta, wiadomości w formie elektronicznej informującej o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji usługi.

 6. Każdy Newsletter zawiera: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

 7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zrealizowanych zamówień.

 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 10. Zamieszczanie opinii to usługa, która umożliwienia Klientom publikację na Stronie Internetowej Sklepu wypowiedzi dotyczących Towarów.

 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili poprzez zaprzestanie zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

 12. W sytuacji działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, a także w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta. Zablokowanie Konta Klienta może nastąpić także ze względów bezpieczeństwa – szczególnie w sytuacji przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca powiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Klient umieszczając oraz udostępniając treści, wyraża dobrowolną zgodę na ich rozpowszechnianie. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Klient oświadcza, że:

  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Klient nie jest uprawniony do:

  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 4. Odpowiedzialność za treści zamieszczane przez Klientów podnosi Sprzedawca,
  pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.

 5. Zabronione jest umieszczanie przez Klientów treści, który mogłyby w szczególności:

  1. zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 7. Umieszczając treści w ramach Strony Internetowej, Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich przez Sprzedawcę.

 8. Klient poprzez przesłanie lub udostępnienie projektów graficznych oświadcza, że:

  1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wzorów graficznych, które udostępnił lub też uzyskał wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji od osób uprawnionych;

  2. wzory graficzne stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

  3. wzory graficzne, udostępniane sprzedawcy w celu wykonania zamówienia, nie naruszają praw osób trzecich;

  4. w przypadku naruszenia praw autorskich w produkcie wykonanym z przesłanych przez klienta wzorów i informacji, kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność prawną.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W sytuacji, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Sprzedawca po otrzymaniu powiadomienia o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu zgłoszonej treści.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych umieszczone są w Polityce prywatności.

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia woli za pomocą dowolnego środka komunikacji na odległość, który pozwoli Sprzedawcy na zapoznanie się z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 3. W sytuacji powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2020 r.